ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied 

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk voorliggende algemene voorwaarden door te nemen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële relaties en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Pluk worden afgesloten. Het aangaan van enige mondelinge of schriftelijke overeenkomst en/of het betalen van enige factuur, waarbij de algemene voorwaarden van Pluk op enig tijdstip voorafgaand hiervan, of uiterlijk gelijktijdig hiermee, waren meegedeeld aan of gekend door de wederpartij, schept steeds het vermoeden van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, evenals van de verzakking van eventuele eigen algemene voorwaarden. Het niet-toepassen door Pluk van enig gedeelte van deze algemene voorwaarden, zal nooit de afstand betekenen van de overige bepalingen. Indien Pluk reageert op laattijdige of anderszins ongeldige klachten betreft dit steeds een niet-bindende poging om informatie te verkrijgen over het probleem of om een commerciële oplossing te zoeken en gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder verzaking aan het recht van Pluk om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te roepen. 

2. Annulering 

Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Pluk is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Dit zal steeds zo spoedig mogelijk en uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de workshop worden gecommuniceerd. 

Na inschrijving ontvangt u een elektronische ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Zodra een workshop volzet is, is het niet meer mogelijk een plek te boeken. 

Een annulering voor een workshop dient minstens veertien dagen op voorhand gedaan worden. Indien een annulering minder dan veertien dagen op voorhand gebeurt, wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Indien een annulering 5 dagen of minder voor de datum plaatsvindt, is 100% van het deelnamegeld verschuldigd. 

Indien u niet aanwezig kan zijn, mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is immers overdraagbaar, maar gelieve dit wel steeds voorafgaand te melden.  

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

De door Pluk gehanteerde prijzen zijn steeds in EUR.  

De facturen van Pluk dienen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord en indien er geen vervaldatum is vermeld op de factuur, te worden betaald binnen de zeven dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer op de voorzijde van de te betalen factuur vermeld. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag, wordt de onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van integrale betaling, met een forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 10% van de onbetaalde som.  

Alle klachten betreffende facturen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. 

4. Aansprakelijkheid 

Pluk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. 

Indien de aansprakelijkheid van Pluk bewezen zou zijn, wordt deze in ieder geval beperkt tot (1) de gelede lichamelijke schade en de geleden schade aan goederen die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik of verbruik in de privésfeer en (2) terugbetaling, met uitsluiting van indirecte schade. De aansprakelijkheidsbeperking geldt voor elke vorm van niet-opzettelijke of niet-zwaarwichtige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid. 

5. Overmacht 

De verplichtingen van Pluk worden van rechtswege geheel of gedeeltelijk geschorst indien Pluk deze (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet kunnen nakomen of slechts op een aanzienlijk meer bezwarende wijze kunnen nakomen, wegens gebeurtenissen waarover Pluk redelijkerwijze geen controle hebben, ongeacht of deze zich voordien bij onze leveranciers.  

6. Privacy 

De professionele koper verbindt zich ertoe om de privacywetgeving te eerbiedigen, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het bijzonder.  

7. Intellectuele eigendom 

Pluk blijft exclusief eigenaar van alle rechten, in het bijzonder van de intellectuele, industriële en sui generis rechten op onze producten en concepten. Alle intellectuele eigendom, handelsmerken, handelsnamen, knowhow, en andere eigendommen zijn en blijven steeds haar exclusieve eigendom.  

8. Minimumleeftijd 

Om deel te nemen aan een workshop inzake gin dient de deelnemer minstens achttien jaar oud te zijn.  Door de voorwaarden te accepteren bevestigt u dat u minstens achttien jaar of ouder bent. 

9. Overige  

Indien een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, heeft Pluk het recht deze persoon te weigeren of te verwijderen, zonder dat de deelnemer het betaalde geld terugkrijgt.  

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle met Pluk gesloten overeenkomsten. 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.