Privacy Policy

PRIVACYBELEID PLUK

Pluk verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. 

1. Verantwoordelijke 

Pluk, gelegen te Galgestraat 33, 1785 Merchtem in België is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0784.364.467. 

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

2. Doeleinden van de verwerking

Pluk verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van jou om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden (bv. het geven van details over workshops) en voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is Pluk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verzamelen of te bewaren. Zo is Pluk wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden een factuur uit te reiken en te bewaren (bv. bij een verkoop op afstand). Bijgevolg zal Pluk je facturatiegegevens opvragen. 

Om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren evalueert Pluk zijn diensten en processen aan de hand van statistieken uit NPS-scores. Met oog op het verbeteren van de diensten en processen van Pluk, voert Pluk ook trendanalyses uit aan de hand van gepseudonimiseerde en geaggregeerde gegevens. 

3. BEwaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, waarbij Pluk wettelijk verplicht is om uitgereikte facturen 7 jaar te bewaren). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens heeft u als klant ten allen tijde recht op inzage in jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, word je gevraagd om: zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@plukmerchtem.be  

4. Direct marketing

Je hebt als klant het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met Pluk per mail (info@plukmerchtem.be) of per post (t.a.v. Pluk, galgestraat 33, 1785 Merchtem, België). 

5. Doorgifte aan derden

Pluk zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 
 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Pluk, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Pluk geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten. 

6. Klachten

Als je een klacht hebt, kan je Pluk contacteren op info@plukmerchtem.be. Pluk bekijkt samen met jou de klacht en probeert een oplossing te zoeken voor het probleem. Je beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).